Print this page
Sunday, 28 April 2013 11:20

Huisvesting stadsarmen lijkt onoplosbaar probleem

1. Opeengepakte huizen stadsarmenJaarlijks groeit de stedelijke bevolking in de Filipijnen met vier tot vijf procent. Meer dan de helft van de 96 miljoen inwoners woont inmiddels in de steden. Tegelijk met de bevolking groeit ook het aantal stadsarmen. Schattingen van het aantal inwoners van de steden dat in sloppenwijken woont variëren van 30 tot 45 procent. Het overgrote deel van deze wijken is illegaal gebouwd. Ze liggen meestal op locaties die gevaarlijk en ongeschikt voor bewoning zijn. Ontruimingen leiden regelmatig tot veldslagen met de oproerpolitie. Eenvoudige oplossingen lijken niet voorhanden. (zie ook videolink onderaan artikel)

Door Evert de Boer

Ontruimingen ontaarden in veldslagen

2. Ontruiming loopt uit in veldslagDe vrouwen en kinderen van een sloppenwijk in San Juan, Manilla zaten ineengedoken in een steegje, terwijl de mannen een wanhopige strijd leverden met de oproerpolitie in een laatste poging hun huizen te sparen. De meer dan 600 stadsarmen die hier al hun leven lang woonden, zonder dat ze papieren hadden voor de grond, werden verdreven om plaats te maken voor een nieuw gemeentehuis. "Ze behandelen ons als criminelen" schreeuwde een 47-jarige moeder van drie kinderen, na een strijd van een uur, waarbij de oproerpolitie waterkanonnen en traangas inzette. De mannen, enkele tientallen in getal, verzetten zich met benzinebommen, stenen en flessen, maar hadden geen schijn van kans tegen de overmacht van 500 politieagenten. Die maakten de weg vrij voor de slopers die gewapend met grote hamers en breekijzers de huizen met de grond gelijk maakten. Tweeëntwintig mensen raakten – meest – lichtgewond, zowel stadsarmen, politieagenten als enkele van de slopers, terwijl dertien van de mannen die zich tegen de sloop verzetten werden gearresteerd.

De ontruiming van de sloppenwijk in San Juan is niet meer dan een voorbeeld van de vele veldslagen die stadsarmen jaarlijks in vele steden leveren tegen ontruimingen door autoriteiten, die het land willen gebruiken voor de aanleg van stadswijken, winkelcentra of voor andere bouwprojecten.

Sterke verstedelijking

Met een jaarlijkse toename van twee procent is de bevolking van de Filipijnen een van de snelst groeiende ter wereld. Om aan de armoede te ontkomen trekken mensen van het platteland naar de steden op zoek naar werk. Daardoor groeit de bevolking van de steden met vier tot vijf procent per jaar. Nu al woont meer dan de helft van de bevolking in de steden. Als de huidige trend zich voortzet dan zal in 2020 ongeveer 65 procent van de bevolking in stedelijke gebieden wonen. Aangezien de steden overvol zijn vestigen de mensen die naar de stad trekken zich op plaatsen die daarvoor niet bestemd en vaak ook niet geschikt zijn. Ze zetten daar zo goed en zo kwaad het gaat een onderkomen op.

De logistieke problemen waar alle steden in de Filipijnen mee kampen zijn enorm: verkeer dat totaal vastloopt, vervuiling van lucht en water, sanitaire problemen, onvoldoende capaciteit van het riool en van de waterafvoer, overstromingen en problemen met verwijdering van gigantische bergen huishoudelijk afval. In een dergelijke situatie nemen de gezondheidsrisico's toe en zijn het vooral de meest kwetsbaren die daar mee te maken krijgen: de stadsarmen.

Stadsarmen

Krottenwijk langs Pasigrivier met moderne hoogbouw op achtergrondIn Metro Manilla wonen naar schatting vijf miljoen stadsarmen in grote en kleine krottenwijken, dat komt overeen met ongeveer 35 procent van de totale bevolking van de metropool. Het overgrote deel van deze wijken is illegaal gebouwd op braakliggende stukken grond, op oevers van rivieren en kreken, op berghellingen aan de rand van de stad, dicht langs de kust van de Manilla Baai en het Laguna Lake en op laagliggende en drassige gronden. Ze vestigen zich ook in toenemende mate op kerkhoven of ze gaan bij familie wonen in de al overvolle krottenwijken. Een zelfde beeld is te zien in bijna alle andere steden in de Filipijnen. Schattingen van het aantal stedelingen dat in sloppenwijken woont lopen uiteen van 30 tot 45 procent. Soms worden getallen genoemd tot boven de 50 procent van de stedelijke bevolking. De verschillen komen voort uit het feit dat het schattingen zijn en doordat verschillende definities van wat een sloppenwijk is worden gehanteerd.

Van andere landen in Zuidoost Azië is bekend dat in tijden van crisis bewoners terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats op het platteland. Ondanks de problemen van de stadsarmen - geen werk en nauwelijks inkomen, geen sociale voorzieningen, geen of slechte huisvesting, slechte hygiënische omstandigheden en schrijnende armoede - komt dat in de Filipijnen nauwelijks voor. Er zijn geen redenen voor mensen om terug te keren zolang de ontwikkeling van het platteland door falend beleid van de overheid stagneert.

Ellenlange juridische procedures

Huizen stadsarmen met grond gelijk gemaaktDe stadsarmen hebben veelal geen rechten op de grond waar ze zich vestigen, maar de wetgeving in de Filipijnen maakt het moeilijk hen van het land af te krijgen. Een wet uit 1992 verbiedt het slopen van sloppenwijken en het verdrijven van de bewoners, tenzij er sprake is van gevaarlijke situaties, er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd of als het land nodig is voor publieke infrastructurele projecten. Een complicerende factor is dat politici, om stemmen te winnen, niet zelden aan sloppenbewoners beloven dat ze op hun plek kunnen blijven wonen. Beloftes die ze niet na kunnen komen.

Hoewel de grond haar eigendom is sleepten de procedures die het gemeentebestuur van San Juan aanspande, om het eerder genoemde terrein vrij te maken voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, zich jarenlang voort. Al een jaar voor de ontruiming werd de juridische strijd door de gemeente gewonnen en toch bleven de sloppenwijkbewoners zich verzetten. In het geval van de voormalige legerbasis Bonifacio in Taguig, Metro Manilla, voerde de overheid een vele jaren durende juridische strijd - tot en met het Hooggerechtshof - om de 20.000 stadsarmen te verwijderen die van de basis hun woongebied hadden gemaakt. Ook daarna werd nog veel fysieke strijd geleverd om het gebied te ontruimen, waarna het werd omgetoverd tot een duur woondistrict met een uitgebreid en luxueus zaken- en winkelcentrum. In 2010 was het verzet van 6.000 stadarmen tegen de ontruiming van hun wijk in Quezon City, om plaats te maken voor een 22 miljard peso (425 miljoen euro) kostend zaken- en winkelcentrum, zo heftig en gewelddadig dat President Aquino besloot tot opschorting van de ontruiming. Naar aanleiding van deze gebeurtenis zei de president werk te zullen maken van vervangende huisvesting binnen de stad.

De stad uit

Een belangrijke reden van het verzet tegen de ontruimingen is het al decennialange beleid om de mensen buiten de de stad te dumpen. Soms wordt er vervangende woonruimte geregeld, maar vaak ook niet. Als er vervangende huisvesting is dan zijn het meestal nieuwe wijken van prefab woningen ver buiten de stad, niet zelden op slecht bereikbare plaatsen. De voorzieningen zijn er vaak slecht en er is geen werk en geen mogelijkheid voor het opzetten van een handeltje. Veel stadsarmen leven van het uitventen van kleine producten in de straten, het verkopen van kranten, personenvervoer per pedicap (fiets met zijspan), het ophalen van lege flessen en oud papier of van wat ze op de dumpplaatsen van huishoudelijk afval vinden. Bovendien zijn de sociale woningen bijna altijd te duur voor de stadsarmen. Volgens de Nationale Huisvestingsautoriteit (NHA) mag één op de vijf nieuw te bouwen huizen niet meer dan 400.000 peso (€7.500) kosten en moeten er 3,5 miljoen goedkope woningen gebouwd worden om het huisvestingsprobleem van de stadsarmen op te lossen. Maar ook bij een dergelijke 'lage' prijs liggen de kosten ver boven de financiële mogelijkheden van de stadsarmen.

Nieuwe resettlement in Rodriguez, RizalDe bewoners van de ontruimde sloppenwijk in San Juan werden per vrachtwagen afgevoerd naar de bergen van Rodriguez, Rizal, ruim 20 kilometer ten oosten van Metro Manilla. Daar kregen ze van de NHA kleine betonnen huizen aangeboden, waar ze het eerste jaar gratis kunnen wonen. Daarna moeten ze maandelijks 7.500 peso afbetalen. Zelfs voor diegenen, zoals mevrouw Balabor, die werk hebben is dit niet op te brengen. Zij werkt als schoonmaakster in Manilla en verdient 9.500 peso per maand terwijl haar echtgenoot, die timmerman is, zonder werk zit. Haar reiskosten vanuit Rodriguez naar haar werk bedragen 3.000 peso per maand. Het is daarom geen optie voor hen om hier te blijven wonen. Het geeft tevens aan waarom praktisch alle herhuisvestingprojecten de mist ingaan en de gedeporteerde bewoners massaal naar de stad terugkeren.

Nieuw herhuisvestingsbeleid

Na de mislukte ontruiming in Quezon City heeft president Aquino aangekondigd het herhuisvestingsbeleid te willen veranderen en te zullen inzetten op het aanbieden van vervangende huisvesting, die zo dicht mogelijk in de buurt van de ontruimde wijken ligt, maar in ieder geval binnen de stad. In Metro Manilla zijn de problemen het grootst. Daar moeten de komende jaren 100.000 gezinnen (600 tot 750.000 mensen) verhuizen die op gevaarlijke plekken wonen, zoals langs de oevers van de rivieren en kreken. Want bij elke zware overstroming komen in de Metropool tientallen tot honderden mensen om het leven.

In 2011 kondigde de overheid een vijfjarenplan aan waarmee jaarlijks 20.000 gezinnen een nieuwe woonplek op een veilige plaats binnen de stadsgrenzen gaan krijgen. Het plan gaat in totaal 50 miljard peso (bijna 1 miljard euro) kosten en voor 2011 werd alvast 10 miljard peso uitgetrokken.

Vervolgens gebeurde er niets. De weerstand bij de ambtenaren van de NHA tegen het nieuwe beleid was groot. Zij zijn al sinds de tijd van de Marcos dictatuur, in de jaren zeventig en tachtig, gewend om huizen buiten de stad te bouwen en mensen daar te dumpen. Dat willen ze het liefst blijven doen want het kost veel meer inspanning om 'binnen de stad' huisvesting te realiseren. Het was de verdienste van minister van Binnenlandse Zaken Jesse Robredo dat het plan toch van de grond kwam. In augustus 2012 kondigde hij aan dat het plan op de rails stond en dat er aan het eind van het jaar nieuwe huisvesting binnen de stad gerealiseerd zou worden voor 9.000 tot 10.000 huishoudens. Robredo gaf toe dat het maar de helft van het geplande aantal voor 2012 was, maar zei dat het heel lastig is geschikte terreinen te vinden, die op te kopen, bouwrijp te maken en de sloppenwijkbewoners te overtuigen om te verhuizen. Enkele weken na deze aankondiging kwam Robredo om bij een vliegtuigongeluk. Zonder zijn drijvende kracht heeft het programma nog verder vertraging opgelopen.

Geen eenvoudige oplossingen

Toch lijkt het uitvoeren van de plannen voor nieuwe huisvesting binnen de stad essentieel om herhuisvesting van stadsarmen een reële kans te geven en de gevaarlijkste plaatsen vrij te maken van bewoning. Hoewel de kans groot is dat de lege plekken weer worden ingenomen door nieuwkomers van het platteland. De problemen zullen dan ook pas echt opgelost kunnen worden als de armoede op een effectieve manier wordt aangepakt. Een samenwerkingsverband van 300 organisaties van stadsarmen pleit voor een compleet pakket van sociale voorzieningen voor de stadsarmen, met inbegrip van gratis gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, subsidies voor basisbehoeften zoals onderwijs, water en voedsel en het scheppen van werkgelegenheid.

Huisvesting is een mensenrechtOp basis van schattingen bedraagt het totaal aantal stadsarmen in het gehele land momenteel rond 18 miljoen. Het is niet realistisch te verwachten dat de overheid alle genoemde voorzieningen voor een dergelijk groot deel van de inwoners kan verzorgen, ook al groeit de economie met meer dan zes procent per jaar. Gezondheidszorg en onderwijs, die in theorie gratis zijn, dienen sterk verbeterd en toegankelijker te worden, zodat de stadarmen er massaal gebruik van kunnen maken. Maar de beste aanpak voor de regering om de problemen op te lossen lijkt toch om de economische groei, die nu alleen ten goede komt van de rijke bovenlaag van de samenleving, in te zetten voor een rechtvaardiger verdeling van inkomen. Het creëren van werkgelegenheid door het stimuleren van investeringen in de industrie en het opzetten van lokale landbouwverwerkende industrieën en andere productiebedrijven in plattelandsgebieden kan daaraan een flinke bijdrage leveren. Tenminste als de veel te lage, bij wet vastgelegde, minimumlonen vervangen worden door een stelsel van leefbaar loon voor de laagstbetaalden.

Zie video voor ondergrondse sloppenwijk in Manilla:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9565271.stm

 

Related items

4 comments