Follow Me on Twitter
Wednesday, 12 February 2014 09:53

Tyfoon Haiyan veroorzaakt strijd om landbezit in Filipijnen

1. Eerste berichten over strijd om landbezitEén van de gevolgen van een natuurramp, zoals die veroorzaakt werd door tyfoon Haiyan, is de verwarring die ontstaat over landrechten. Dat kan leiden tot grote humanitaire problemen. Ervaringen na de tsunami in de Indische Oceaan in 2004 hebben geleerd dat projectontwikkelaars en grootgrondbezitters misbruik maken van de situatie en zich land toe-eigenen dat niet van hen is. Ook in de Filipijnen zijn, na de verwoestende tyfoon die het land op 8 november 2013 trof, de eerste berichten over strijd om land verschenen.

Door: Redactie Tambuli*

Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor plattelandsontwikkeling meldden in december dat een projectontwikkelaar op het eiland Sicogon, voor de kust van noordoost Panay, 6000 gezinnen belette om terug te keren naar hun verwoeste huizen. De projectontwikkelaar beweerde dat zijn bedrijf eigenaar is van het land waar de gezinnen generaties lang woonden.
7. totale verwoesting op het platteland
Foto: Totale verwoesting op het platteland.

Eeuwenoud probleem

Op Leyte, ten zuiden van het vliegveld van Tacloban, probeert de familie Romualdez de herbouw van een wijk van sloppenwijkbewoners te blokkeren. De politieke clan van voormalige dictatorvrouw Imelda Marcos-Romualdez behoort tot een van de machtige politieke families in het land en domineert de politiek in Tacloban City al decennia lang.
Afgaande op gebeurtenissen na eerdere natuurrampen en de ervaringen uit het verleden, kunnen deze gebeurtenissen gezien worden als de eerste tekenen van een eeuwenoud probleem, dat aan de basis ligt van armoede en van veel en bloedige conflicten: de toegang tot land.
In de Filipijnen zijn landrechten in veel gevallen niet formeel geregeld en is land niet altijd geregistreerd, omdat het van generatie op generatie wordt overgedragen. En zelfs waar eigendomsrechten in de boeken staan, kunnen die zonder veel moeite ten gunste van lokale machthebbers worden uitgelegd. Ondanks vele landhervormingsprogramma's is de verdeling van land bovendien nog steeds zeer ongelijk en is een flink deel van de plattelandsbevolking niet de eigenaar van het land dat ze bewerken.

Eigendomsrechten en -bewijzen

Te oordelen naar de meer recente geschiedenis kan de door Haiyan veroorzaakte ramp een zeer reële bedreiging vormen voor de eigendomsrechten van miljoenen slachtoffers die hals over kop moesten vluchten om het vege lijf te redden.
Veel mensen die wel eigendomspapieren hadden zijn deze kwijt geraakt door de storm. De administratie in gemeentehuizen en bij andere overheidsdiensten is in veel gevallen verloren gegaan. Daarnaast zijn afscheidingen en ander herkenningspunten van landgrenzen verdwenen. Hierdoor zullen vooral diegenen die een klein stukje land bezaten in de problemen raken omdat anderen met meer macht en aanzien hun land zullen claimen. Dat zal niet alleen betekenen geen plek meer om te wonen, maar ook een gebrek aan mogelijkheden om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
De verwarring over landrechten na deze natuurramp is een van de belangrijkste factoren waardoor iets wat nu een groot humanitair probleem is op lange termijn kan uitgroeien tot een groot economisch drama.

Huishoudens in de stedelijke gebieden die hun onderkomens zonder toestemming op braak liggende stukken land hadden gebouwd, of die geen eigendomrechten op papier hebben, verkeren nu in een kwetsbare positie. Zij zullen problemen krijgen met het opnieuw claimen van het land waarop ze voor de storm woonden. Dat betekent dat ze op zoek moeten naar andere braakliggende stukken grond, die veelal op nog kwetsbaardere plekken liggen. Of ze zullen lange tijd dakloos blijven, omdat ze geen plek hebben om zich te vestigen. In combinatie met een gebrek aan werk en inkomen ziet de toekomst voor deze stadsarmen er niet erg rooskleurig uit.

Lessen van de tsunami in 2004

Wat de gevolgen van een grote natuurramp voor landbezit kunnen betekenen wijzen de ervaringen uit van de tsunami in 2004, veroorzaakt door een aardbeving in de Indische Oceaan. Uit een onderzoek van een international instituut na die tsunami bleek dat landbezit een 4,5 scoorde op een schaal van 1 tot 5 waar het ging om de veerkracht van gemeenschappen om de natuurramp te boven te komen.
3. Nieuwe hotels in kustgebied ThailandDe tsunami kostte in 2004 meer dan 200.000 mensen het leven en verdreef miljoenen inwoners uit hun woonplaatsen. Delen van Indonesië, Thailand, Sri Lanka en India werden totaal verwoest en dit bracht een reeks van humanitaire problemen teweeg die verbonden waren met landbezit. Zo waren binnen een jaar na de ramp de inwoners van meer dan dertig dorpen in Thailand met de overheid en bedrijven verwikkeld in geschillen over eigendomrechten van hun land. Er werden op grote schaal beschuldigingen geuit dat lokale overheidsfunctionarissen hadden samengespannen met projectontwikkelaars om het land aan de westkust van Thailand over te nemen om er hotels te bouwen. Op Sumatra in Indonesië bleven dorpelingen tussen de puinhopen wonen, uit angst dat het verlaten van de grond zou betekenen dat ze er afstand van deden en het zou vervallen aan de staat. Velen van degenen die vluchtten waren bij gebrek aan eigendomsbewijs niet in staat om terug te keren naar hun woonplaats en leden jarenlang een kwijnend bestaan in vluchtelingenkampen.

Sicogon

Op welke schaal landonteigening in de Filipijnen zal plaatsvinden zal de toekomst uitwijzen. Maar er zijn al verschillende gevallen van strijd om land aan het licht gekomen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor plattelandsontwikkeling vrezen het ergste. Naar verwachting zal landgrabbing (landjepik) voornamelijk plaatsvinden in afgelegen gebieden en het zal daarom lastig zijn om te achterhalen om hoeveel land het zal gaan. Om zo snel mogelijk de aandacht te vestigen op dit fenomeen hebben de organisaties Focus on the Global South and Rightnet een aantal voorvallen naar buiten gebracht.

4. Sideco probeert bewoners te verdrijvenSicogon eiland maakt onderdeel uit van een groepje kleine eilanden nabij de noordoostpunt van het eiland Panay en met een afstand van 145 km ligt Sicogon het verst van de kust van Panay. Het eiland is slechts 1160 hectare groot en was een belangrijke trekpleister voor toeristen voordat Boracay (bij de noordwestpunt van Panay) in de jaren tachtig tot ontwikkeling kwam als topattractie voor toeristen. Begin 2013 lanceerde de Sicogon Development Corporatie (Sideco) een tien miljard peso kostend project om het eiland om te vormen tot een toeristische bestemming van wereldklasse. Dat leidde tot spanningen tussen de 6000 bewoners van de drie barangays (dorpjes) op het eiland en de projectontwikkelaar. Sideco claimde een gebied van ruim 800 hectare als haar eigendom, maar volgens de bewoners behoorde 70 hectare hiervan tot het openbaar gebied. Een deel van de bewoners woont op die 70 hectare. Na de tyfoon probeerde Sideco te voorkomen dat de bewoners terug zouden keren naar het omstreden gebied en zelfs dat de bewoners, die waren gevlucht tijdens de storm, terug zouden keren naar het eiland. De directeur van Sideco verklaarde dat bijna alle van de 1170 getroffen families op het eiland een overeenkomst hebben ondertekend met Sideco. Met die ondertekening zijn ze akkoord gegaan met herhuisvesting op het eiland zelf of op het 'vasteland' van de gemeente Estancia, waarvan Sicogon deel uitmaakt. Dit wordt ten stelligste ontkend door de bewoners.
Volgens de bewoners legde het bedrijf hen twee opties voor: 150.000 peso contant voor een vrijwillig vertrek of deportatie naar een ander eiland.
De spanningen liepen in november zo hoog op dat een kleine politiemacht naar het eiland werd gestuurd – aangeduid als een vredesmacht - om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand zou lopen.
De twee maatschappelijke organisaties wijten de problemen vooral aan de trage en inefficiënte uitvoering van de landhervormingwet en de wet op landrechten voor inheemse volken.

5. restanten sloppenwijk nabij vliegveldTacloban

Ten zuiden van de luchthaven van Tacloban City liggen de overblijfselen van wat vroeger de meest dichtbevolkte sloppenwijk van de stad was. Een afgeplatte wirwar van gebroken planken en verdraaide golfplaten is alles wat er te zien is. Naar schatting zijn er alleen al in deze nederzetting 1000 mensen verdronken toen tyfoon Haiyan een tsunami-achtige stormvloed over de stad stuurde, waarbij zo'n beetje alle huizen op zijn pad werden verwoest.

De familie Romualdez, die de politiek in de stad al decennia lang domineert, doet er alles aan om de wederopbouw van de sloppen op het land te blokkeren. De familie zegt dat ze het beste voor hebben met de bewoners; het gebied was zo kwetsbaar dat zelfs het evacuatiecentrum in een school werd overspoeld, waardoor alle evacués die erin zaten verdronken.
De sloppenwijkbewoners twijfelen zowel aan de oprechtheid van de familie Romualdez, als aan het vermogen van de regering om hen te helpen hun leven op een veiliger plaats weer op te bouwen. Zij beweren dat de clan gebruikt maakt van de verwoestingen aangericht door de storm om eindelijk het land te kunnen ontruimen. 6. Kaart TaglobanDe kustlijn is al in bezit van de familie Romualdez sinds Generaal Douglas MacArthur in 1944 de zuidelijke rand van Tacloban koos als invalslocatie voor de Amerikaanse invasie, die leidde tot de bevrijding van de Japanse overheersing in de Filipijnen.

Sloppenwijken gedoogd

In de jaren 80 deed de familie Romualdez er weinig aan toen mensen in grote aantallen nederzettingen begonnen te bouwen op de zandige graslanden aan het einde van de landingsbaan van de Tacloban luchthaven.
Terwijl de stad bleef groeien - tot 235.000 permanente bewoners voor de tyfoon – koos de familie ervoor om geen confrontatie te riskeren door iedereen te verdrijven. Net zoals in andere delen van het land, waar grote aantallen voormalige boeren en vissers naar steden kwamen, zijn  politici terughoudend om sloppenwijkbewoners te verdrijven, omdat zij zich in grote getale registreren om te stemmen.
Bovendien vond de familie het niet echt nodig om de mensen te verdrijven, gezien hun vele belangen in vastgoed en mijnbouw.

Hekken van prikkeldraad

De recente strijd om de 2,5 hectare grond begon toen congreslid Armando Romualdez, broer van Imelda Marcos en oom van de huidige burgemeester, een maand na de tyfoon bij de nederzetting verscheen en eiste dat bewoners zouden vertrekken. De bewoners zeiden dat hij hen vertelde dat zij het land wilden verkopen voor de uitbreiding van het vliegveld.
Het blijkt dat het land, zonder de sloppenwijkbewoners in de directe omgeving, naar schatting één tot anderhalf miljoen euro per hectare kan opleveren. Nu alle onderkomens plat liggen zou het voor de clan de perfecte tijd zijn om het land te verkopen.

De strijd tussen de stadsarmen en de Romualdez clan symboliseert de problemen die de Filipijnen al vele tientallen jaren teisteren. Een ongelijke verdeling van bezit houdt miljoenen in armoede, gecombineerd met een zekere mate van wetteloosheid en politiek opportunisme waarmee de armen zich vestigen op land dat niet van hun is en waar ze tot op zekere hoogte worden gedoogd. Naar schatting woonde een derde van de bewoners van Tacloban voor de tyfoon op land dat zij niet zelf bezaten.

Het lot van deze 75.000 sloppenwijkbewoners is afhankelijk van de beslissingen die er nu worden genomen. De nationale en lokale overheden zeggen dat ze tijdelijke houten huizen landinwaarts zullen bouwen. Dat is echter niet voldoende om de getroffenen te kalmeren. Velen zijn vissers die niet naar het binnenland willen verhuizen en vrijwel niemand vertrouwt de belofte van de regering om genoeg nieuwe woningen te bouwen. De geschiedenis heeft hen geleerd dat corruptie en belangen van machtige politici ertoe leiden dat de armen het onderspit delven.
Tot nu toe lijken de daklozen het van Romualdez te winnen. Ze vertrapten een om het gebied opgezet hek met prikkeldraad en bouwen nieuwe hutten van de restjes die de tyfoon achterliet. Maar ze maken zich zorgen dat hun overwinning van korte duur zal zijn, met zo veel leden van de Romualdez clan op hoge posities in de plaatselijke en landelijke politiek.

*Samengesteld uit artikelen uit de New York Times, de Huffington Post en de Philippine Daily Inquirer.

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.