Follow Me on Twitter
Monday, 08 February 2010 13:10

Voedselzekerheid in de Filipijnen ver weg

1. Rijst is het hoofdvoedsel in de FilipijnenIn de Filipijnen lijkt de politieke wil om armoede te bestrijden en voedselzekerheid te garanderen al decennialang niet aanwezig te zijn. Het land lijkt eerder een beleid te voeren dat leidt tot voedselonzekerheid. Een toenemende bevolking vraagt om meer voedsel, terwijl door een op export georiënteerde landbouw de voedselproductie juist afneemt. Als gevolg daarvan neemt vooral de import van rijst toe en ontstaat er een grotere afhankelijkheid van schommelingen op de wereldmarkt. Het beleid op vele andere terreinen vormt eveneens een bedreiging voor de voedselzekerheid.

 

Voedselzekerheid niet wettelijk vastgelegd

2. Veel kinderen op het platteland leiden aan ondervoedingDe internationale conventie voor economische, sociale en culturele rechten bepaalt dat elke staat verplicht is er voor te zorgen dat iedereen onder haar verantwoordelijkheid toegang heeft tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel. Deze voedselzekerheid wordt beschreven als een situatie die alle mensen in staat stelt om een actief en gezond leven te leiden.
In het VN-rapport van 2009 over de Menselijke Ontwikkeling in de Filipijnen wordt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft geschat op 27 procent. Met de armoedegrens wordt gerefereerd aan inkomsten die minimaal nodig zijn voor basisvoeding en -benodigdheden. Een groter aantal mensen heeft minder te eten dan voorheen vanwege een gebrek aan werk en lage inkomsten. Naar schatting lijdt 15 procent van 85 miljoen mensen in de Filipijnen aan ondervoeding,
Voor het zuidelijke eiland Mindanao, ook wel de ‘voedingsmand' van het land genoemd vanwege de landbouw, wordt armoede zelfs op 42 procent geschat.

De Filipijnen is een van de 160 staten die de internationale conventie voor economische, sociale en culturele rechten heeft ondertekend, maar het land heeft geen wetten die het recht op voedselzekerheid vastleggen. Wel zijn er in 2008 twee wetsvoorstellen ingediend om dit te regelen, maar die zullen niet meer door het huidige Congres worden behandeld, waardoor ze vervallen. Ze moeten na de verkiezingen in mei door leden van een nieuw congres opnieuw worden ingediend.

Afhankelijk van rijstimporten

In minder dan 20 jaar is de Filipijnen van rijstexporteur verworden tot een van de grootste importeurs. Dit komt omdat de budgetten en subsidies van de overheid voor de agrarische sector werden teruggedrongen, hoewel de voedselvoorziening van het land hier grotendeels van afhangt. Het gevolg was dat het geïrrigeerde areaal afnam en de wegen en daarmee de vervoersmogelijkheden sterk achterbleven bij naburige landen. Ook de opbrengst van rijst per hectare liep sterk terug.
Er is veel geld nodig voor de aflossing van de buitenlandse schulden, waardoor er veel minder overheidsgeld voor sociale programma's beschikbaar is. Door toetreding van het land tot de Wereldhandelsorganisatie werden bovendien de importquota voor rijst afgeschaft en nam de goedkope import van rijst in de jaren negentig sterk toe.

De grote afhankelijkheid van rijstimporten maakt het land kwetsbaar als er krapte ontstaat op de wereldmarkt. Begin 2008 leidden berichten over zo'n krapte tot speculatie, het hamsteren van rijst, het in paniek opkopen van grote hoeveelheden rijst door overheden en torenhoge marktprijzen. Er ontstond een rijstcrisis waarvan het minder draagkrachtige deel van de bevolking het slachtoffer werd. De rijst werd te duur voor hen en er ontstond oproer bij de uitgiftepunten voor gesubsidieerde rijst, want een halve dag in de rij staan bleek geen garantie voor het bemachtigen van een zakje met rijst.

Investeringen

Een voorwaarde voor het bereiken van voedselzekerheid is een goed uitgewerkt en efficiënt investeringsprogramma voor de landbouwsector, met aandacht voor irrigatie, wegen voor toe- en afvoer van producten en gewassen, technologische ontwikkelingen die bijdragen aan de verhoging van de productie per hectare en betere prijzen voor de boeren. Momenteel zijn weinig van dergelijke punten in het overheidsbeleid terug te vinden.
Er bestaat weliswaar een wet op de landhervorming, maar de uitvoering ervan stuit op erg veel problemen. Ook aan de ondersteunende diensten vanuit de overheid schort het nodige, waardoor boeren die het recht op een eigen stuk land verwerven niet voldoende gesteund worden. Ze slagen er daardoor vaak niet in het land productief te maken, maken grote schulden en raken hun land weer kwijt.

Bananenindustrie

3. BananenplantageFormeel vallen plantages onder de wet op de landhervormingen. Veel grootgrondbezitters slagen erin de wet te ontduiken en aan herverdeling van hun bezittingen te ontkomen. Commerciële plantages die exportproducten als ananas, palmolie en bananen verbouwen, breiden in veel gevallen zelfs uit.
Nadat ze een handelsovereenkomst sloot met de VS over bananenimport voor 2010, hief president Arroyo de ban op die het totaal areaal voor exportbananen beperkte. De Filipijnse Bananenkwekers en -Exportvereniging verwacht aan het huidige areaal van bananenplantages nu 10.000 hectares toe te voegen.
De Filipijnen is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en het openen van een nieuwe markt voor export zou volgens de regering het leven van boeren in Mindanao verbeteren. Helaas krijgen plantagearbeiders en kleine boeren, die bananen leveren aan de grote bedrijven, slechts 9 procent van de totale opbrengst. Dit terwijl de bananenindustrie veel water gebruikt en het areaal voor voedselproductie terugdringt. Ze doet daarmee afbreuk aan de voedselzekerheid. Giftige sproeivluchten om ziektes en schade door insecten op de plantages te voorkomen zorgen voor verminderde oogsten in aangrenzende landbouwbedrijven, omdat insecten vanuit de plantages naar die velden worden verdreven. Er wordt ook melding gemaakt van sproeiresten op landbouwproducten, groenten en wasgoed en in tanks voor de opvang van regenwater voor huishoudelijk gebruik.

Biobrandstof

4. Zaden van de jathropaplant worden gebruikt voor bio-brandstofBiobrandstoffen worden gepromoot als alternatieve hernieuwbare energiebron die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.
De Filipijnse regering verdedigt haar beslissing om meer land voor de productie van biobrandstof te bestemmen door te benadrukken dat het de afhankelijkheidspositie van geïmporteerde fossiele brandstof vermindert en dat het een duurzame economische ontwikkeling stimuleert. In de praktijk zijn de investeringen in de productie van biobrandstof eerder bedoeld voor export dan voor lokaal gebruik. Biobrandstofplantages worden op productieve landbouwgronden aangelegd en daarmee verliezen kleine boeren en landbouwproducenten de gronden die voor hen van levensbelang zijn. Terwijl op grote schaal buitenlandse rijst wordt ingevoerd, heeft de regering beslist om 1,2 miljoen hectare voor de productie van jathropa en nog een miljoen hectare voor sorghum en maïs voor biobrandstof te bestemmen.
Het besluit wordt verdedigd met het argument dat er marginale en ongebruikte gronden voor in gebruik genomen worden. Wat de regering evenwel tot ‘marginale gronden' rekent is eigenlijk land dat vaak al generaties lang in gemeenschappelijk gebruik is bij lokale gemeenschappen.

Mijnbouw

5. Giftige stoffen komen vanuit de mijnen in het water en de grond  terechtDoor de exportgerichte landbouwproductie wordt de voedselproductie steeds verder in het nauw gedreven. Maar ook grootschalig mijnbouw heeft een negatief effect op de voedselzekerheid van het land. Gebieden waar in de voorbije decennia mijnbouw plaatsvond bewijzen dat extractieprocessen funest zijn voor rijstproductie, vaak permanent. De negatieve gevolgen van voor mijnbouw noodzakelijke ontbossing worden aangevuld met het weglekken van giftige zuren,wat tot verminderde bodemvruchtbaarheid leidt. Vergiftiging door mijnbouw is ook een belangrijke reden voor de achteruitgang van rivier- en zeevispopulaties, vooral door het weglekken van cyanide, kwik, cadmium, arseen, lood en andere zware metalen in water- en voedselkringlopen, nog jaren na het sluiten van de mijn.
De regering beweert dat de mijnbouwindustrie banen en inkomsten creëert, maar in vergelijking met landbouw, visserij en toerisme draagt de mijnbouw het minste van alle economische sectoren bij aan vermindering van armoede en aan duurzame ontwikkeling.

Gewapende conflicten

Het gewapende conflict tussen het regeringsleger en communistische guerrilla's en in Mindanao tussen het leger en het moslimverzet vormt eveneens een bedreiging voor de voedselzekerheid. Het gewapende treffen, soms op relatief grote schaal, verstoort de landbouwproductie omdat het voor de boeren niet veilig is om op het land te werken. Velen ontvluchten hun woonplaats, laten hun land achter en verblijven lange tijd in vluchtelingenkampen.

Ontbossing en vervuiling

6. Erosie veroorzakt schade aan infrastructuur en landbouwgewassenGrootschalige ontbossing van de eilanden sinds het begin van de vorige eeuw heeft de landbouw en visserij veel schade toegebracht. Ontbossing verstoort de regenval en watervoorziening, wat op zijn beurt leidt tot een verminderde rijstproductie.
Productieve vruchtbare bodems gaan verloren door erosie, terwijl modder en sediment in de rivieren en de zee terecht komen. Koraal en zeegras worden bedekt met sediment, ontvangen onvoldoende licht voor primaire productie en sterven af, terwijl algen en kwallen floreren. Met de verstoring van de ecosystemen in rivieren en kustwateren gaat de visstand achteruit.
Van de 78 riviersystemen zijn er 50 biologisch dood ten gevolge van industriële en huishoudelijke vervuiling, vele rivieren kunnen hierdoor niet langer afgetapt worden voor irrigatie.

Klimaatverandering en natuurrampen

Michel Jarraud, secretaris-generaal van de Wereld Meteorologie Organisatie zegt dat ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen en eilandstaten, zoals de Filipijnen, erg kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De productiviteit in de landbouw hangt af van regenval en temperatuurpatronen. Schommelingen in het klimaat, klimaatsverandering en seizoensgebonden weersomstandigheden hebben een sterke invloed op de oogsten en zijn bepalend voor de voedselzekerheid. De klimaatverandering levert een bijdrage aan de toename van de hoeveel neerslag in de Filipijnen, en zorgt voor meer neerslag in kortere tijd. Het aantal tyfoons dat het land teistert is de afgelopen decennia gestaag toegenomen en ze brengen steeds grote schade toe aan de landbouwgewassen.
Door de grootschalige ontbossing ging de waterhoudende capaciteit van de bodem bijna geheel verloren. De tyfoons zorgen daardoor voor nog grotere schade aan de landbouwsector door landverschuivingen en zware erosie, met overstromingen tot gevolg. Slachtoffers van natuurrampen verliezen alles in één keer en zijn plotseling geheel afhankelijk van voedselhulp en hulp van anderen.

Voedselveiligheid centraal

Om de armoede en ondervoeding in de Filipijnen effectief te bestrijden is een structureel en coherent ontwikkelingsbeleid nodig, dat het bereiken van voedselzekerheid centraal stelt.
Er moet meer nadruk worden gelegd op de productie van voedsel door grotere investeringen in de landbouw en de lokale verwerking van landbouwproducten ten koste van de exportlandbouw. Aan de destructieve praktijken als ontbossing en vervuiling moet een einde worden gemaakt en de mijnbouw en de exportlandbouw zal op zijn minst verduurzaamd moeten worden.
Het is niet alleen belangrijk dat de voedselproductie omhoog gaat, maar ook dat de prijs van voedselgewassen voor consumenten betaalbaar blijft. Dat is vooral van toepassing op het hoofdvoedsel in de Filipijnen, rijst. Want momenteel spendeert 80 procent van de Filipijnse bevolking zo'n 60 procent van hun inkomen aan voeding, waarvan 40 procent naar de aankoop van rijst gaat.

Uit: ‘Voedsel: schaarste of overschot' van Caroline Frijlink, als VSO-er werkzaam bij het onderzoeksinstituut AFRIM, gevestigd in Davao City. (zie: http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2568)

Samenstelling en bewerking; Evert de Boer

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.