Follow Me on Twitter
Wednesday, 12 February 2014 10:14

Waarom tyfoon Haiyan zoveel slachtoffers maakte

1. Overlevenden van Tyfoon Haiyan (Yolanda)Er blijken verschillende redenen te zijn waarom er zoveel slachtoffers vielen door de verwoestende tyfoon Haiyan die de Filipijnen begin november 2013 trof. Het lijkt erop dat het land niet genoeg lessen trekt uit de vele tropische stormen die het land jaarlijks treffen. Grootschalige evacuatie lijkt een logistieke nachtmerrie, maar ervaringen in Bangladesh en India wijzen uit dat er veel meer gedaan kan worden dan tot nu toe is gebeurd.

Door: Evert de Boer

2. Steeds weer veel slachtoffersVolgens de overheid waren bewoners en overheden van de getroffen gebieden voldoende gewaarschuwd via radio, televisie en sociale media. President Aquino verscheen een dag voor de storm op televisie om mensen te waarschuwen en spoorde hen aan om een veilig heenkomen te zoeken. Velen deden dat: op veel plaatsen werden mensen die direct aan de kust woonden geëvacueerd. Toch vielen er, de vermisten meegerekend, zo'n 8.000 dodelijke slachtoffers. Velen vroegen zich af hoe dit kon gebeuren. Men zou toch kunnen verwachten dat een land waar elke jaar tenminste 20 tropische stormen overtrekken veel ervaring heeft opgedaan met het beschermen van de bevolking. Maar telkens blijkt weer dat de voorbereidingen en de evacuaties onvoldoende zijn. Tijdens tyfoon Ondoy, die in 2009 in Metro Manilla en omgeving voor zware overstromingen zorgde, vielen er ruim 900 doden. In 2011 werd tijdens tyfoon Sedong een aantal steden in het noorden van Mindanao getroffen door vloedgolven, die in en buiten de rivieren naar beneden kwamen, waarbij 1200 mensen de dood vonden. Nog geen jaar later werd de oostkant van Mindanao geteisterd door tyfoon Pablo, die overstromingen en grondverschuivingen veroorzaakte waarbij 1800 mensen het leven lieten. En nu dus Haiyan, die een van de dodelijkste rampen ooit in het land veroorzaakte.

3. Vloedgolf  wierp schepen op het landTsunami

Er blijken veel redenen te zijn waarom mensen ondanks de waarschuwingen niet vertrekken om een veilig heenkomen te zoeken. Jaarlijks krijgen de Filipijnen met twintig of meer tropische stormen te maken. Mensen hebben daardoor al snel het idee dat het om de zoveelste storm gaat en dat ze die wel zullen overleven. Ze nemen wel voorzorgsmaatregelen, maar die zijn volstrekt onvoldoende. Bij de naderende komst van Haiyan werden duizenden mensen ondergebracht in scholen en andere gebouwen, die soms maar een paar honderd meter van de kust lagen.
Een verslaggever zag, een dag voordat de tyfoon toesloeg, hoe kustbewoners in de buurt van Tacloban het dak van palmbladeren (nipa) van hun huis met touwen vastmaakten aan stevige ogende kokosbomen en ze vertelden hem dat ze het niet nodig vonden om te vertrekken.
Dezelfde verslaggever vertelde dat hij de indruk had gekregen dat mensen niet wisten dat het om een uitzonderlijke zware storm ging en wat hen te wachten stond. Een man vertelde hem dat ze waren gewaarschuwd voor een stormvloed (storm surge) maar dat ze geen idee hadden wat ze zich daarbij moesten voorstellen. "Als we waren gewaarschuwd voor een tsunami, dan hadden we geweten dat we het binnenland in hadden moeten vluchten", zo vertelde hij. Over het algemeen wordt een tyfoon in de Filipijnen niet geassocieerd met een stormvloed. Na de ramp die Indonesië, Thailand en Sri Lanka in 2004 trof, weet men in de Filipijnen heel goed wat een tsunami is en wat die teweeg kan brengen. Het ziet er daarom naar uit dat de Filipijnse autoriteiten er niet in geslaagd zijn de bevolking te doordringen van de verwoestende gevolgen van tyfoon Haiyan.

4. Gebouw ongeschikt als opvangcentrumWeerstand tegen evacuatiecentra

Uit onderzoek van sociologe Emma Porio van de Ateneo de Manilla Universiteit blijkt dat de mensen die niet vertrekken voor een aangekondigde natuurramp vaak een bewuste keuze maken. Ze blijven omdat ze bang zijn dat anders hun huis geplunderd wordt. Of erger nog, dat ze niet terug kunnen keren naar hun huis. Dat laatste is vooral het geval in de wijken van stadsarmen die hun onderkomen illegaal hebben opgetrokken op grond die niet van hen is.
Je kunt je, volgens Emma Porio, afvragen waarom deze mensen hun leven in de waagschaal stellen om hun bezittingen te beschermen. Dat is, zo zegt zij, alleen te begrijpen in de context waarin ze leven en overleven. Hun waardevolste bezit is vaak hun huis en de (weinige) spullen die zich daarin bevinden. Ze kunnen niet alles meenemen en bovendien kunnen ook onderdelen van hun huis worden gestolen. Er zijn voorbeelden waarbij palen, trappen, golfplaten van het dak of zelfs een hele keuken werden meegenomen.
"Het kan dan wel om een huis in een sloppenwijk gaan, maar ook zij hebben hard gewerkt om het te bouwen en het te onderhouden. Voor mensen die nooit echte armoede hebben ervaren is het waarschijnlijk moeilijk voor te stellen hoe belangrijk deze bezittingen zijn. Bovendien weten ze uit ervaring dat ze, wat de bescherming van hun bezittingen betreft, niet veel kunnen verwachten van de lokale politie en autoriteiten," aldus Porio.
Het is verder ook een kwestie van de alternatieven die mensen krijgen aangeboden. De situatie in de evacuatiecentra is bepaald geen stimulans om huis en haard te verlaten. De centra bestaan uit scholen, gymlokalen en ander gebouwen die eigenlijk ongeschikt zijn voor de opvang van honderden mensen. Ze zijn vaak overvol en erg oncomfortabel. Er zijn erbij waar veel te weinig toiletten zijn en soms is er niet meer dan één badkamer per 200 evacués. Soms is er ook geen water. Omdat ze zo vol zijn en de hygiëne er slecht is, verspreiden ziekten zich gemakkelijk. Bovendien zijn opvangcentra niet altijd veilig, zoals nu ook is gebleken. Genoeg redenen voor mensen om te proberen zolang mogelijk in hun eigen huis te blijven.

Geen typisch Filipijns fenomeen

Weigeren om te evacueren bij een naderende ramp is niet een typisch Filipijns fenomeen, het komt overal in de wereld voor, ook in westerse landen. Tijdens de tyfoon Katrina in New Orleans, in de Verenigde Staten, bleef een deel van de bevolking achter in de stad.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat diegenen die vertrekken de bewoners zijn die het economisch gezien beter hebben: meer geld, betere toegang tot nieuws, betere opleiding, in het bezit van eigen vervoer en familie of vrienden elders waarbij men terecht kan. Zaken die de 'blijvers' grotendeels ontberen.
'Vertrekkers' zijn mensen die in hun leven de nadruk leggen op de eigen onafhankelijkheid en het belang van het maken van keuzes om daarmee invloed uit te oefenen op hun omgeving. De 'blijvers' daarentegen gaan meer uit van onderlinge afhankelijkheid en hechten grote waarde aan solidariteit met familie, buren en vrienden. Ze geloven in de eigen en gezamenlijke kracht en hebben vertrouwen in God. Dat is met name zo in de Filipijnen. Filipino's met een sterk geloof hebben een grotere neiging te vertrouwen op anderen en op de bescherming van de hogere macht.
"We zijn allemaal samen in deze wereld en samen zijn we sterker," is een verklaring die de onderzoekers regelmatig optekenden uit de mond van 'blijvers'.

Geen vertrouwen in autoriteiten

Naar later bleek hebben lokale autoriteiten in een aantal plaatsen inwoners gedwongen naar evacuatiecentra te gaan, omdat ze ook na herhaaldelijk aandringen weigerden te vertrekken. Volgens sociologe Porio kan het gebrek aan vertrouwen dat mensen in elkaar en in autoriteiten hebben hierbij een rol hebben gespeeld.
"We zijn een samenleving met een beperkt sociaal vertrouwen," zei zij tijdens een forum waarin besproken werd hoe belangrijk sociale interactie is in een samenleving bij de voorbereiding op naderende rampen. Volgens een onderzoek van de Wereldbank uit 2008 gelooft slechts 10 procent van de Filipino's dat ze andere mensen in hun samenleving – niet uit hun familie en kennissenkring - kunnen vertrouwen. Dat is erg laag in vergelijking met landen zoals Noorwegen, Denemarken en Nederland, waar dat 60% is.
Deze uitkomst lijkt in eerste instantie onlogisch. Filipino's staan immers bekend als gastvrije, hartelijke, tamelijk zorgeloze en gelukkige mensen en hun gemeenschappen als redelijk hecht.
Emma Porio beaamt deze karakteristieken. Zij voegt daar echter aan toe dat het hierbij gaat om relaties tussen familieleden, vrienden en anderen in de directe sociale kringen van mensen. Het is de solidariteit tussen gelijkgestemden die de overeenkomsten en homogeniteit versterken. Dit leidt tot sterke onderlinge banden, maar daardoor heeft men de neiging mensen die anders zijn uit te sluiten. Banden met mensen van een andere sociale en economische klasse zijn er dan vaak ook nauwelijks.
Volgens Porio is dit bij de armen veel sterker dan bij de elite en de middenklasse. Dit heeft tot gevolg dat de armen de autoriteiten niet vertrouwen, want in de Filipijnen behoren die tot de rijkeren, hebben een betere opleiding en wonen in ommuurde woningen. Ze staan dus ver verwijderd van de realiteit van de armen. Het zijn geen mensen zoals zijzelf.
In haar veldwerk kwam Emma Porio echter een aantal burgemeesters en een enkele gouverneur tegen die tamelijke goed bleken in, wat ze noemt, een netwerk strategie van de overheid. "Zij bouwen netwerken in verschillende sectoren van de samenleving en verbinden die horizontaal en verticaal met elkaar. Een initiatief dat navolging verdient omdat het bijdraagt aan het opkrikken van het sociaal vertrouwen in de samenleving.

Logistieke nachtmerrie

Er is nog een belangrijke, praktische reden waarom evacuaties onvoldoende zijn en niet goed verlopen. Natuurrampen komen in de Filipijnen voor van het uiterste noorden tot aan de meest zuidelijke punt van het land. Tyfoons gingen in het verleden vaak over de noordelijke helft van het land maar trekken de laatste jaren steeds vaker ook over het zuidelijke deel van het land. Het land heeft een lengte van ruim 1800 kilometer en een kustlijn van maar liefst 36.000 kilometer, waarvan een kwart aan de oostkant, waar de tyfoons aan land komen.
Naast tyfoons zijn er regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Deze bundeling van natuurrampen betekent dat een groot deel van de bevolking goed voorbereid zou moeten zijn op het omgaan met en adequaat reageren op natuurrampen. Dat lijkt onbegonnen werk in een land waar de infrastructuur veel beperkingen kent, waar veel mensen een strijd om het bestaan leveren en de organisatiegraad van de bevolking relatief laag is.
6. Verwoestingen in Guiuan, SamarVanwege de vele eilanden is het niet altijd mogelijk mensen naar hoger gelegen en veilig terrein te verplaatsen. Zo lijkt bijvoorbeeld het evacueren van de 50.000 inwoners van Guiuan op het schiereiland op de zuidoostpunt van Samar, het grootste deel van de 250.000 inwoners van Tacloban en de 200.000 inwoners van Ormoc bijna onbegonnen werk. Een logistieke nachtmerrie dus, want afgezien van het verplaatsen zelf - waar breng je zoveel mensen onder op een plek waar ze veilig zijn voor windsnelheden van 250 tot 300 kilometer per uur?
De huidige praktijk om mensen onder te brengen in scholen, gymlokalen en andere stevige gebouwen in de buurt voldoet niet. Opvangcentra moeten in ieder geval op flinke afstand van de kust gesitueerd zijn. In Guiuan was een groot deel van de bevolking, soms gedwongen, ondergebracht in van steen of beton opgetrokken gebouwen op redelijke afstand van de kust, voor zover dat daar mogelijk is. Er vielen weliswaar nog 100 doden, maar dat is niet te vergelijken met de meer dan 2.000 doden in Tacloban en de 1.200 slachtoffers in Tanauan, ook een plaats met 50.000 inwoners op 50 kilometer ten zuiden van Tacloban.
Het is te hopen dat de Filipijnse overheid, op nationaal en lokaal niveau, lering trekt uit de rampzalige gevolgen van tyfoon Haiyan en logistieke voorbereidingen treft voor massale evacuatie van de inwoners van de woonplaatsen langs de oostkust. Liefst in combinatie met (desnoods gedwongen) jaarlijkse evacuatieoefeningen, waarvoor men in Japan te rade kan gaan.

Bangladesh en India als voorbeeld

7. Evacuatiecentrum in BangladeshVoor het beter voorbereiden van bewoners op rampen kan men ook naar ervaringen kijken in landen als India en Bangladesh. Tijdens een zware tyfoon in de staat Odisha in India kwamen in 1999 meer dan 10.000 mensen om het leven. Odisha ligt in noordoost India aan de golf van Bengalen en grenst aan Bangladesh. De nationale en lokale overheden trokken lering uit deze ramp. Toen Odisha in oktober 2013 werd getroffen door tyfoon Phailin, met windsnelheden tot 235 kilometer per uur, werden een miljoen mensen ondergebracht in speciaal opgezette opvangcentra. Daardoor vielen er nu maar 21 slachtoffers.
Bangladesh heeft ook lering getrokken uit de rampen in het verleden. Vooral na de tyfoon Bhola, die het land in 1970 trof met windsnelheden van 220 kilometer per uur en vloedgolven van 10 meter hoog en die aan meer dan een half miljoen mensen het leven kostte. En al vielen er in Bangladesh niet veel slachtoffers ten gevolge van de tsunami in 2004, het was voor de autoriteiten een extra aansporing om verdere maatregelen te treffen. In 2007 vielen nog 4.000 doden door een tyfoon, maar volgens klimaatexperts is Bangladesh nu een van de landen die het beste is voorbereid op dit soort natuurrampen. De kust werd op veel plaatsen beveiligd met betonnen waterkeringen en er werden meer dan 3.200 kleine en grote opvangcentra gebouwd. Deze speciaal voor opvang ingerichte betonnen centra zijn gebouwd op palen en worden tijdens normale weeromstandigheden gebruikt als scholen of wijkcentra. Dit is dus net andersom dan in de Filipijnen, waar als opvangcentra slecht toegeruste gebouwen worden gebruikt. In Bangladesh werden 32.000 vrijwilligers opgeleid om mensen langs de kust te waarschuwen en te helpen bij evacuaties. Daarnaast werd er langs de kustregio's veel aan herbebossing gedaan waardoor een groene gordel is ontstaan.

Ook in eigen land zijn voorbeelden te vinden waar lering uit kan worden getrokken. Bicol is een van de Filipijnse regio's die vaak met zware tropische stormen te maken heeft. Het is dan ook deze regio, en met name in de provincie Albay, die flink heeft geïnvesteerd in opvangcentra, evacuatieplannen, hulpverlening en wederopbouw. Van uit Albay worden ook steevast hulpgoederen en hulpteams gestuurd naar andere gebieden in het land die door tyfoons worden getroffen.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.